GUPT-12 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่


เหรียญกษาปณ์อินเดีย คุปตะ (Gupta) พระเจ้าจันทราคุปตะที่สอง (Chandragupta II) ปี พ.ศ. 918-957 (ค.ศ. 375-414) เหรียญกษาปณ์ทองคำดินาร์ (Dinar) น้ำหนัก 7.83 กรัม 17.8 มม. ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทำมุมเยื้องกัน 12 นาฬิกา

ด้านหน้าของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี KSHITIMAVAJITYA SUCHARITAIR DIVAM JAYATI VIKRAMADITYA ความว่า พระเจ้าวิกรมดิทย์ จากที่พิชิตปฐพียังได้รับการยอมรับจากสรวงสวรรค์เนื่องคุณงามความดี พระเจ้าจันทราคุปตะที่สองมีวงรัศมีรอบศีรษะยืนผินหน้าไปทางซ้ายสวมอาภรครึ่งท่อน ผ้าคลุมไหล่ เครื่องประดับ มือขวายกขึ้นโปรยเครื่องเซ่นเหนือแท่นบูชา มือซ้ายวางพักที่ด้ามดาบเหน็บที่บั้นเอว ด้านขวามีเสนาตัวเล็กยืนหันไปทางซ้าย ถือร่ม (กลด) มีชายผ้าห้อยลงมาจากร่ม

ด้านหลังของเหรียญ อักขระคุปตะ-พราหมณ์มี VIKRAMA DITYA ความว่า พระเจ้าวิกรมดิทย์ เทพสตรี พระนางลักษมี มีวงรัศมีที่พระเศียรยืนผินหน้าไปทางซ้ายบนแท่นสวมอาภรครึ่งท่อน ผ้าสะไบคลุมไหล่ มือขวาถือเชือกบ่วงบาศชูขึ้นระดับเอว มือซ้ายถือก้านดอกบัว ด้านซ้ายบนมีเครื่องหมายประจำรัชกาล (Tamgha) อยู่ภายในกรอบวงกลมเม็ดไข่ปลา

คลิกทีนี่ เพื่อย้อนกลับสู่หน้าแรก